คาสิโนออนไลน์ มหาสมุทรแห่งดินแดนอาหรับ

คาบสมุทรอาหรับ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นคาบสมุทร ชาว คาสิโน จะพบว่ามีน้ำล้อมรอบอยู่ 3 ด้านคือ ทะเลแดง, มหาสมุทรอินเดีย, และอ่าวอาหรับ นักประวัติศาสตร์ชาวอาหรับเรียกคาบสมุทรนี้ว่า “เกาะอาหรับ” นับแต่สมัยโบราณ คาบสมุทรอาหรับถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 1. ติฮามะห์  เป็นดินแดนแถบชายฝั่งที่มีพื้นที่แคบและลาดชันขนานไปกับทะเลแดง นับจากยะมัน ทางทิศใต้จนถึง อ่าวอัลอะก่อบะห์ ทางทิศเหนือ กล่าวกันว่า ที่เรียกดินแดนส่วนนี้ว่า ติฮามะห์ เป็นเพราะสภาพอากาศในแถบนี้ร้อนหูดับตับไหม้ สายลมก็สงบนิ่งเป็นเป่าสาก อาณาบริเวณของเขตติฮามะห์ถูกแบ่งพรมแดนระหว่างยะมัน  และแคว้นอัลฮิญาซ  2. แคว้นนัจญด์  เป็นที่ราบสูงตอนกลางคาบสมุทรอาหรับ ถือเป็นอาณาบริเวณที่กว้างที่สุดชาวคาสิโนจะพบว่า มีโอเอซิสอยู่ตามรายทาง ซ้ำยังมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เหตุที่เรียกว่า นัจญฺด์ ก็เพราะพื้นที่แถบนี้เป็นที่เป็นที่สูงจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราว 1,390,000 ตารางกิโลเมตร  3. แคว้นอัลฮิญาซ อยู่ทางตอนเหนือของยะมัน (เยเมน) และทางตะวันออกของเขตติฮามะห์ พื้นที่ในแคว้นอัลฮิญาซเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนนับจากยะมัน จรดแคว้นชาม สลับไปด้วยโอเอซิสและเหวลึก มีเมืองสำคัญ เช่น นครมักกะห์, ยัซริบ (ม่าดีนะห์) และเมืองอัตตออิฟตั้งอยู่ เหตุที่เรียกว่า อัลฮิญาซฺ เพราะพื้นที่ในแคว้นอัลฮิญาซฺมาขวางกั้นระหว่างแคว้นนัจญฺด์และติฮามะห์ ชาวคาสิโนจะพบว่าดินแดนที่ 4. คือแคว้นอัลอะรูฎ  มีพื้นที่ครอบคลุมเขตอัลยะมามะห์และอัลบะฮฺรอยน์ ที่เรียกว่า อัลอะรูฎ เพราะพื้นที่ในเขตนี้คั่นอยู่ระหว่างยะมันแคว้นนัจญฺด์และแผ่นดินอิรอก 5. อัลยะมัน  เป็นอาณาบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางแผ่ยื่นจากแคว้นติฮามะห์จรดแคว้นอัลอะรูฎ กล่าวคือกินพื้นที่นับจากแคว้นนัจญฺด์จนถึงมหาสมุทรอินเดียทางทิศใต้ และทะเลแดงทางทิศตะวันตก และจรดแคว้นฮัฎร่อเมาวต์ และโอมานทางทิศตะวันออก เหตุที่เรียกว่า อัลยะมัน หรือ อัลยะม่านาต ก็เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ บ้างก็เรียกว่า อัลคอฎรออฺ ซึ่งแปลว่า ดินแดนสีเขียว ก็เพราะเขตอัลยะมันมีพื้นที่เกษตรกรรม สวนอินทผลัมและผลไม้ ชาวกรีกรู้จักดินแดนนี้ในชื่อดินแดนแห่งความผาสุก เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านเกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และชาวคาสิโนจะพบว่ามีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองนครสำคัญในแคว้นอัลฮิญาซฺ  1. นครมักกะห์  ณ นครแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาคารอัลกะอฺบะห์ และสถานที่อันทรงเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาอัซซ่อฟา , ภูเขาอัลมัรวะห์ , ทุ่งอารอฟะห์ ,ทุ่งมินา , ทุ่งอัลมุซฺดะลิฟะห์ , บ่อน้ำซัมซัม เผ่าอาหรับที่เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของนครมักกะห์ คือ เผ่ากุรอยซ์  2. นครม่าดีนะห์  ณ นครแห่งนี้มีหลุมฝังศพของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด สุสานอัลบะกีอฺ  ซึ่งบรรดาสาวกและวงศ์ญาติของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด เป็นจำนวนมากถูกฝังร่างอยู่ ณ สุสานแห่งนี้ ทางตอนเหนือของนครม่าดีนะห์มีภูเขาอุฮุด ตั้งอยู่ ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญในนครม่าดีนะห์มีเผ่าอัลเอาซฺและอัลคอซฺรอจญ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ ซึ่งแต่เดิมทั้งสองเผ่านี้มีรกรากจากชาวอาหรับในเผ่าอัลยะมัน ในนครม่าดีนะห์มีบ่อน้ำธรรมชาติและสวนอินทผลัมเป็นอันมาก  3. นครอัตตออิฟ  เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในแคว้นอัลฮิญาซฺ มีการเพาะปลูกองุ่น , มะเดื่อ , มะกอก และทับทิม  4. เมืองญิดดะห์  เป็นเมืองท่าที่สำคัญบนชายฝั่งทะเลแดง หนึ่งในดินแดนคาบสมุทรอาหรับนั้นคือ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ชาวคาสิโนจะพบว่า มีมหาอาณาจักรแห่งคาบสมุทรอาหรับซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนคาบสมุทรอาหรับ ทิศเหนือติดประเทศอิรัก และจอร์แดน ทิศตะวันออกติดคูเวต  กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  บาห์เรน หรืออ่าวเปอร์เซียขั้นกลาง ทิศตะวันตกอียิปต์  ทิศใต้ติดเยเมน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดโอมาน ติดอ่าวอาหรับ หรืออ่าวเปอร์เซีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลแดงทางทิศตะวันตก ซาอุดิอาระเบียชาวคาสิโนออนไลน์จะพบว่า เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของผืนทะเลทรายสุดสายตา ประชาการทั้งประเทศ 27 ล้านคนเศษ กว่าร้อยละ 90 เป็นเผ่าอาหรับ ร้อยละ 10 เป็นแอฟริกัน ทั้งนี้รวมคนต่างชาติประมาณ 5.5 ล้านคน ผู้คนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่นับถือสุหนี่ มีชีอะห์ประมาณ 5 แสนคน ใช้ภาษาอาหรับ เป็นภาษาราชการ  เมืองสำคัญของประเทศ ได้แก่ เมืองเจดดาห์, มักกะห์, ทาอีฟ, เมดินะห์ และดัมมัม  มีริยาดห์ เป็นเมืองหลวงของประเทศ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของซาอุดิอาระเบีย ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มี.ค. – ต.ค.) อุณหภูมิ 32-50 องศาเซลเซียส อากาศร้อน แห้งแล้ง มีพายุทรายพัดในวันที่อากาศร้อนจัด ช่วงเปลี่ยนฤดูจะมีฝนตกเล็กน้อย ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.)ชาวคาสิโนออนไลน์จะพบว่า มีอุณหภูมิ 2-20องศาเซลเซียส สภาพภูมิประเทศ…พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย โอเอซิสและเนินเขาการแบ่งเขตการปกครองภายในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซาอุดิอาระเบีย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 เขตการปกครอง เขตการปกครองเรียกว่า มินฏอเกาะห์ ในกรณีที่มี 1 เมือง หากมีหลาย ๆ เมืองจะเรียกว่า มินฏอกอต หนึ่งในนั้นมีดินแดนศักดิ์สิทธิ์นครมักกะห์, นครเมกกะ – เมืองหลวง มักกะห์  เราชาวคาสิโนออนไลน์ มักเรียกว่า นครเมกกะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีวิหารกะบะห์ซึ่งถือเป็นสุเหร่าแห่งแรกของโลกและ เป็นเมืองที่ประสูติของศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งอนุญาตให้เข้าเมืองได้เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น และนครมะดีนะห์ เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ฝังพระศพของศาสดามูฮัมหมัด อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวมุสลิมเช่นกัน พิธีฮัจญ์  การประกอบพิธีทำฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่าง ๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ ในช่วงฮัจญ์ ชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางเข้าสู่อาระเบีย ชาวคาสิโนออนไลน์จะพบว่า โดยก่อนอื่นจะมีการทำ อิฮ์รอม นั่นคือการตั้งใจว่าจะทำพิธีฮัจญ์ ก่อนการเข้าไปในแผ่นดินฮะรอม (แผ่นดินต้องห้าม) โดยจะปฏิบัติตามกฏของฮัจญ์ อาทิเช่น การไม่สมสู่ การไม่ล่าสัตว์ในแผ่นดินฮะรอม การไม่ตัดเล็บหรือผม การไม่เสริมสวยหรือใช้น้ำหอม ผู้ชายจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย มาสวมผ้าเพียงสองผืน แล้วต่างก็จะมาชุมนุมกันที่ ทุ่งอะร็อฟะห์ ในตอนเช้าตรู่ของวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจญะห์  แล้วพอตกค่ำ ซึ่งตามปฏิทินฮิจญ์เราะหฺจะเป็นคืนที่สิบ เหล่านักแสวงบุญจะเดินทางผ่าน ทุ่งมุซดะลิฟะห์ พักชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ ทุ่งมีนา ก่อนเที่ยงของวันต่อไป  ส่วนชาวมุสลิมทั่วโลกที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะเฉลิมฉลองทำบุญเลี้ยงอาหารที่บ้าน เรียกวันนี้ว่าวันอีดุลอัฎฮา ทีเรียกว่าอัฎฮาเพราะมีการเชือดสัตว์พลีให้ผู้คนรับประทานในยามดุฮา คือยามสายหลังตะวันขึ้น แต่ก่อนเที่ยง หรือชาวไทยเชื้อสายมลายูในห้าจังหวัดภาคใต้เรียกว่าวันรายอ ซึ่งแปลเป็นไทยตามตรงก็คือ วันใหญ่ นั่นเอง นักแสวงบุญจะพักอยู่ที่ ทุ่งมีนา เป็นเวลาสามวันชาว คาสิโนออนไลน์ จะพบว่า เพื่อขอพรและบำเพ็ญตนตามพิธีฮัจญ์ หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงมักกะหฺ เพื่อฏอวาฟเวียนรอบ กะบะห์ หรือที่เรียกว่า บัยตุลลอห์ อันเป็นเสมือนเสาหลักของชุมทิศ ซึ่งตั้งอยู่ใน มัสญิด ฮะรอม (มัสยิดต้องห้าม) หลังจากนั้นผู้แสวงบุญก็จะเดินจากเนินเขาศอฟา สู่เนินเขามัรวะห์ ไปมาจนครบเจ็ดเที่ยว ระหว่างที่เดินก็จะกล่าวคำขอพรและคำวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วก็จะขริบผมหรือโกนหัว และผู้แสวงบุญก็จะหลุดพ้นจากภาวะ อิฮ์รอม

This entry was posted in คาสิโนออนไลน์ and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to คาสิโนออนไลน์ มหาสมุทรแห่งดินแดนอาหรับ

  1. smithaloha13 says:

    มีที่แบบนี้ด้วยหรอเนี่ย

  2. luzifull says:

    นี้สิที่เขาเรียกว่าข้อมูลใหม่ๆ อ่ะ!!

Comments are closed.